Polityka prywatności

Niniejszy dokument zawiera zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystania plików cookies oraz innych technologii śledzących przez AVERSO Sp. z o.o. w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem AVERSO (zwanym dalej: „Regulamin”). Definicje i pojęcia użyte w obu dokumentach stosuje się odpowiednio.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE – ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób odwiedzających AVERSO (www.averso.pl) lub kontaktujących się z AVERSO jest AVERSO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890060, NIP: 5252855821,  REGON: 388462375.

Z Administratorem możesz skontaktować się za pomocą adresu e-mail: biuro@averso.pl

 

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 • Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Niewskazanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwią wykonywanie Usług, realizację umów lub osiągnięcie celu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może dotyczyć: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu IP komputera, danych zbieranych przez Google Analytics oraz innych danych, które podasz a które są niezbędne.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Obsługa korespondencji e-mail

·         podanie przez Ciebie adresu e-mail jest dobrowolne i niezbędne, by nawiązać kontakt,

·         Twoje dane osobowe przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą. Podstawa prawna przetwarzania to: art. 6 ust. 1 lit. a RODO –  Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

·         Twoje dane będą przetwarzane po zakończeniu kontaktu. Podstawa prawna przetwarzania to: usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Tworzenie i prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z obowiązków wynikających z RODO

·         podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Analizowanie danych zbieranych automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej

·         Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  – prawnie uzasadniony interes AVERSO.

Wykorzystanie cookies na stronie

·         Twoja zgoda udzielona przed pełnym załadowaniem strony internetowej.

Zarządzanie stroną internetową

·         realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes AVERSO oraz Twoja zgoda.

Cele dowodowe

·         prawnie uzasadniony interes AVERSO, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania prawidłowego wykonania Usługi lub w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku działań, do których niezbędna jest Twoja zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości.
 • AVERSO przekazuje Twoje dane osobowe do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) tylko w przypadku przetwarzania przez Google Analytics.

ODBIORCY TWOICH DANYCH

 • AVERSO może powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Polityce Prywatności, Regulaminie lub w celu wykonania obowiązków w związku z oferowanymi Usługami. Odbiorcami Twoich danych mogą być: dostawca hostingu, operator poczty elektronicznej, firma informatyczna, dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail, kancelaria prawna, biuro rachunkowe.
 • Twoje dane osobowe zgromadzone przez AVERSO mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 • Każdy podmiot, któremu AVERSO powierza do przetwarzania Twoje dane osobowe, wykonuje to w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych („Umowa powierzenia”). Oznacza to, że AVERSO gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody AVERSO.
 • Udostępnienie Twoich danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za Twoją zgodą wcześniej wyrażoną.

TWOJE PRAWA

W związku z udostępnieniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,
 • żądania od AVERSO dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi na AVERSO do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

PLIKI COOKIES I LOGI SERWERA

 • Ta strona internetowa używa plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia. AVERSO wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które są usuwane trwale z zakończeniem sesji przeglądarki oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania.
 • Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona internetowa AVERSO. Dane te obejmują: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania AVERSO. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie AVERSO i występujących błędów. Takie informacje nie identyfikują Cię.

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

 • AVERSO stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w tym Twoich. Są to zabezpieczenia technicznie i organizacyjnie przed udostępnieniem Twoich danych osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Jednakże w celu minimalizacji zagrożeń powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne chroniące Cię w sieci Internet.

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 22.03.2021 r.

 

REGULAMIN AVERSO

 

Regulamin zawiera sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez AVERSO, za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.averso.pl (zwanego dalej „Serwisem”). 

 

Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Serwisu dostarczane są i świadczone przez spółkę AVERSO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890060, NIP: 5252855821,  REGON: 388462375.

 

Możesz korzystać z Serwisu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli nie akceptujesz Regulaminu, nie możesz  korzystać z Serwisu. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa. Akceptując niniejszy Regulamin, zobowiązujesz się do wykorzystywania Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

DEFINICJE:

Formularz kontaktu – formularz, przez który możesz skontaktować się z AVERSO

Polityka Prywatności – dokument zawierający zasady przetwarzania danych osobowych przez AVERSO

Serwis – serwis internetowy pod adresem www.averso.pl, którego właścicielem jest AVERSO Sp. z o.o.

Usługodawca – AVERSO Sp. z o.o.

Usługi – usługi świadczone przez AVERSO Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników

Użytkownik – osoba korzystająca z Usług AVERSO Sp. z o.o.

 

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG:

 • Aby prawidłowo korzystać z Usług Twój sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne: dostęp do Internetu, zainstalowana i zaktualizowana wersja odpowiedniej przeglądarki internetowej, aktywne konto poczty elektronicznej (w przypadku zamiaru kontaktu za pośrednictwem Serwisu).
 • Twoje korzystanie z Serwisu jest bezpłatne,
 • Zabrania się korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 • AVERSO nie zamieszcza w ramach Serwisu ofert składanych w formie elektronicznej.
 • AVERSO za pomocą Serwisu świadczy Usługi polegające na: umożliwieniu zapoznania się Użytkownika z zakresem działań podejmowanych przez AVERSO w związku z prowadzoną działalnością.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • AVERSO zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 • Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej.
 • Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego mające zastosowanie do działalności i funkcjonowania Serwisu.
 • Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Ciebie na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę Twoich praw.